Sri Anjaneya Dandakam

Sri Anjaneya Dandakam

Anjaneya Dandakam

Sri Anjaneya Dandakam is the compilation of poetic recitation in praise of lord hanuman. The original script is in Telugu. Invariably it is recited in most of the Telugu Hindu households as one of the daily prayers.

This stotram is also commonly recited whenever & wherever there is fear or loneliness or trepidation on the strong unshakable belief that Lord Anjaneya will dispel all the worries and provide protection.

The exact period of origin and the author of Sri Anjaneya Dandakam is not known.

Sri Anjaneya Dandakam By Dr. Balamurali Krishna

Sri Anjaneya Dandakam Lyrics/Meanings

This narrative contains the Devanagari and English script of Sri Anjaneya Dandakam and a simple English translation.

Stanza 1

श्री आञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं.
प्रभादिव्यकायं प्रकीर्ति प्रदायं
भजे वायुपुत्रं भजे वालगात्रं भजेहं पवित्रं
भजे सूर्यमित्रं भजे रुद्ररूपं
भजे ब्रह्मतेजं बटञ्चुन् प्रभातम्बु
सायन्त्रमुन् नीनामसङ्कीर्तनल् जेसि
नी रूपु वर्णिञ्चि नीमीद ने दण्डकं बोक्कटिन् जेय
नी मूर्तिगाविञ्चि नीसुन्दरं बेञ्चि नी दासदासुण्डवै
रामभक्तुण्डनै निन्नु नेगोल्चेदन्
नी कटाक्षम्बुनन् जूचिते वेडुकल् चेसिते
ना मोरालिञ्चिते नन्नु रक्षिञ्चिते

shri anjaneyam prasannanjaneyam.
prabhadivyakayam prakirti pradayam
bhaje vayuputram bhaje valagatram bhajeham pavitram
bhaje suryamitram bhaje rudrarupam
bhaje brahmatejam batanchun prabhatambu
sayantramun ninamasankirtanal jesi
ni rupu varninchi nimida ne dandakam bokkatin jeya
ni murtigavinchi nisundaram benchi ni dasadasundavai
ramabhaktundanai ninnu negolchedan
ni katakshambunan juchite vedukal chesite
na moralinchite nannu rakshinchite

Oh Lord Anjaneya, the son of Anjani, you are the brightness itself; Your body is shimmering with luster; You are a bestowed celebrated Almighty. We hail thee! The son of Vayu (wind); We hail thee! The strong tailed; We Hail Thee! You are the Holiness. We praise thee! You are the friend of the Sun; We hail thee! You are in the form of Rudra, the remover of all ills; We hail thee! You are glittering with chastity (Brahmam); I praise all your attributes; At day and evening, I recite your multi-various names with devotion; I describe your appearance & form with affection; I recite this Dandakam with devotion; I adore your form and am devoted to your magnificence; I am the servant of your servants, and like yourself, I am also a devotee of Sri Rama; I am always in eternal awe of your activities. Please listen to my ardent prayers and protect me.

Stanza 2

अञ्जनादेवि गर्भान्वया देव.
निन्नेञ्च नेनेन्तवाडन्
दयाशालिवै जूचियुन् दातवै ब्रोचियुन्
दग्गरन् निल्चियुन् दोल्लि सुग्रीवुकुन्-मन्त्रिवै
स्वामि कार्यार्थमै येगि
श्रीराम सौमित्रुलं जूचि वारिन्विचारिञ्चि
सर्वेशु बूजिञ्चि यब्भानुजुं बण्टु गाविञ्चि
वालिनिन् जम्पिञ्चि काकुत्थ्स तिलकुन् कृपादृष्टि वीक्षिञ्चि
किष्किन्धकेतेञ्चि श्रीराम कार्यार्थमै लङ्क केतेञ्चियुन्
लङ्किणिन् जम्पियुन् लङ्कनुन् गाल्चियुन्
यभ्भूमिजं जूचि यानन्दमुप्पोङ्गि यायुङ्गरम्बिच्चि
यारत्नमुन् देच्चि श्रीरामुनकुन्निच्चि सन्तोषमुन्जेसि

anjanadevi garbhanvaya deva.
ninnencha nenentavadan
dayashalivai juchiyun datavai brochiyun
daggaran nilchiyun dolli sugrivukun-mantrivai
svami karyarthamai yegi
shrirama saumitrulam juchi varinvicharinchi
sarveshu bujinchi yabbhanujum bantu gavinchi
valinin jampinchi kakutthsa tilakun kripadrishti vikshinchi
kishkindhaketenchi shrirama karyarthamai lanka ketenchiyun
lankinin jampiyun lankanun galchiyun
yabhbhumijam juchi yanandamuppongi yayungarambichchi
yaratnamun dechchi shriramunakunnichchi santoshamunjesi

I pray to you, the Son of Anjani and Vayu. In your holy presence, how small I am! Please shower your kindness on me and protect me, my Lord; You were near Sugriva (the king) as his advisor and minister; As instructed by Sugriva, you have taken the holy mission of finding Sita (Sri Rama’s wife) at the behest of Sri Rama and Sri Lakshmana; You have prayed to Lord Shiva and undertook the task as the servant of Sri Rama; Vaali, the brother of Sugriva had died due to his misdeeds. Sri Rama, belonging to Kakutsa dynasty (one of the forefathers of Sri Rama), had killed Vaali; After Vaali’s demise, you have left Kishkintha, the kingdom of Sugriva for undertaking Sri Rama’s mission and reached Lanka. At Lanka you had killed the demoness named Lankini (the watch ward at Lanka); You had gutted the Lankan city with fire; You have seen the daughter of earth (Bhoomi Putri), Sri Sita Devi, you have got ecstatic, you gave Sri Rama’s ring to Sri Sita and got the hair ornament named Çhoodamani from her, traveled by air, reached Sri Rama and told him of Sri Sita’s presence and made him happy with the news of Sri Sita.

Stanza 3

सुग्रीवुनिन् यङ्गदुन् जाम्बवन्तु न्नलुन्नीलुलन् गूडि.
यासेतुवुन् दाटि वानरुल्मूकलै पेन्मूकलै
यादैत्युलन् द्रुञ्चगा रावणुण्डन्त कालाग्नि रुद्रुण्डुगा वच्चि
ब्रह्माण्डमैनट्टि या शक्तिनिन्वैचि यालक्षणुन् मूर्छनोन्दिम्पगानप्पुडे नीवु
सञ्जीविनिन्देच्चि सौमित्रिकिन्निच्चि प्राणम्बु रक्षिम्पगा

sugrivunin yangadun jambavantu nnalunnilulan gudi.
yasetuvun dati vanarulmukalai penmukalai
yadaityulan drunchaga ravanundanta kalagni rudrunduga vachchi
brahmandamainatti ya shaktininvaichi yalakshanun murchhanondimpaganappude nivu
sanjivinindechchi saumitrikinnichchi pranambu rakshimpaga

Oh, Lord! At the behest of Sri Rama & Sri Lakshmana and for helping them to retrieve Sri Sita (Rama Karyam) Sugriva, Jambavantha, Angada and Neela, the mighty warriors had constructed the bridge on the Setu Samudra (ocean) to reach Lanka. The warriors of Sugriva, the Vanara Sainyam had crossed over the bridge and killed the demons in Lanka. On learning this, Ravanasura, the king of Lanka, wild with fury, had applied the mighty and powerful ‘Shakthi Paana’ weapon on Lakshmana which impact made Lakshmana unconscious. On seeing Lakshmana unconscious, you have lifted and brought the Sanjivini Parvatha, the healing hill, provided healing therapy to Sri Lakshmana and brought him back to life.

Stanza 4

कुम्भकर्णादुल न्वीरुलं बोर श्रीराम बाणाग्नि.
वारन्दरिन् रावणुन् जम्पगा नन्त लोकम्बु लानन्दमै युण्ड
नव्वेलनु न्विभीषुणुन् वेडुकन् दोडुकन् वच्चि पट्टाभिषेकम्बु चेयिञ्चि,
सीतामहादेविनिन् देच्चि श्रीरामुकुन्निच्चि,
यन्तन्नयोध्यापुरिन्जोच्चि पट्टाभिषेकम्बु संरम्भमैयुन्न
नीकन्न नाकेव्वरुन् गूर्मि लेरञ्चु मन्निञ्चि श्रीरामभक्त प्रशस्तम्बुगा

kumbhakarnadula nvirulam bora shrirama banagni.
varandarin ravanun jampaga nanta lokambu lanandamai yunda
navvelanu nvibhishunun vedukan dodukan vachchi pattabhishekambu cheyinchi,
sitamahadevinin dechchi shriramukunnichchi,
yantannayodhyapurinjochchi pattabhishekambu sanrambhamaiyunna
nikanna nakevvarun gurmi leranchu manninchi shriramabhakta prashastambuga

Demons such as Kumbakarna (one of the brothers of Ravana) were killed in the battle. The powerful weapon (Bana) of Sri Rama brought the death of Ravana, and the World had rejoiced this. Vibhishana, another brother of Ravana, was made the king of Lanka. You have brought Sri Sita Mahadevi to Sri Rama, and you were instrumental in reuniting them. Immediately on the reunion, Sri Rama Pattabhishekam (taking charge as King) was held at Ayodhya, and you were blissfully present at the occasion. For me, no one is more endearing than you; As an ardent devotee of Rama let all my sins, sorrows and problems disappear.

Stanza 5

निन्नु सेविञ्चि नी कीर्तनल् चेसिनन् पापमुल्ल्बायुने भयमुलुन्.
दीरुने भाग्यमुल् गल्गुने साम्राज्यमुल् गल्गु सम्पत्तुलुन् कल्गुनो
वानराकार योभक्त मन्दार योपुण्य सञ्चार योधीर योवीर
नीवे समस्तम्बुगा नोप्पि यातारक ब्रह्म मन्त्रम्बु पठियिञ्चुचुन् स्थिरम्मुगन्

ninnu sevinchi ni kirtanal chesinan papamullbayune bhayamulun.
dirune bhagyamul galgune sanrajyamul galgu sampattulun kalguno
vanarakara yobhakta mandara yopunya sanchara yodhira yovira
nive samastambuga noppi yataraka Brahma mantrambu pathiyinchuchun sthirammugan

My total surrender and devotion to you; Chanting poems praising you remove my fears; Grant me boons; Bless me with my kingdom where I can rule; Enable wealth. Your divine person is in the form of Vanara (Monkey); You are filled with your ardent devotion on Sri Rama; You are the embodiment of all virtues and their benefits; You are courageous; You are a warrior.

You are entirely and continuously absorbed in chanting the eternally liberating Rama Nama which is called the Taraka Brahma Mantra.

Stanza 6

वज्रदेहम्बुनुन् दाल्चि श्रीराम श्रीरामयञ्चुन् मनःपूतमैन एप्पुडुन् तप्पकन्.
तलतुना जिह्वयन्दुण्डि नी दीर्घदेहम्मु त्रैलोक्य सञ्चारिवै राम
नामाङ्कितध्यानिवै ब्रह्मतेजम्बुनन् रौद्रनीज्वाल

vajradehambunun dalchi shrirama shriramayanchun manahputamaina eppudun tappakan.
talatuna jihvayandundi ni dirghadehammu trailokya sancharivai rama
namankitadhyanivai brahmatejambunan raudranijvala

Your holy person is as strong as Diamond, and you always keep thinking devoutly on the excellent and everlasting Sri Rama Nama; You are capable of traveling to three worlds with your marvelous fine form. You meditate on Rama Nama, and due to this you are endowed with ever glittering chastity (Brahmam), and you are a mighty ferocious warrior.

Stanza 7

कल्लोल हावीर हनुमन्त ॐकार शब्दम्बुलन् भूत प्रेतम्बुलन् बेन्.
पिशाचम्बुलन् शाकिनी ढाकिनीत्यादुलन् गालिदय्यम्बुलन्
नीदु वालम्बुनन् जुट्टि नेलम्बडं गोट्टि नीमुष्टि घातम्बुलन्
बाहुदण्डम्बुलन् रोमखण्डम्बुलन् द्रुञ्चि कालाग्नि
रुद्रुण्डवै नीवु ब्रह्मप्रभाभासितम्बैन नीदिव्य तेजम्बुनुन् जूचि

kallola havira hanumanta onkara shabdambulan bhuta pretambulan ben.
pishachambulan shakini dhakinityadulan galidayyambulan
nidu valambunan jutti nelambadam gotti nimushti ghatambulan
bahudandambulan romakhandambulan drunchi kalagni
rudrundavai nivu brahmaprabhabhasitambaina nidivya tejambunun juchi

You are the warrior who dispels chaos. You are sacred like the sound of ‘OM’ and you destroy the demons, devils, and ghosts like Sakini and Dhakini by rolling them with your sacred tail and dumping them on the ground; You land blows on them with your fists and magnificent arms. You break them into pieces with your hair blades; You appear like the fire-spewing Lord Shiva, the ferocious Almighty at the time of evil destruction; I see your glowing and bright form which is eternal.

Stanza 8

रारोरि नामुद्दु नरसिंह यन्चुन् दयादृष्टि.
वीक्षिञ्चि नन्नेलु नास्वामियो याञ्जनेया
नमस्ते सदा ब्रह्मचारी
नमस्ते नमोवायुपुत्रा नमस्ते नमः

rarori namuddu narasinha yanchun dayadrishti.
vikshinchi nannelu nasvamiyo yanjaneya
namaste sada brahmachari
namaste namovayuputra namaste namah

Oh Lord, please come to me like my beloved Narasimha (who appeared for Prahalada) and be present with me; Please bestow your benevolent eyes on me; Please embrace me Oh Anjaneya Swami; My humble salutations to you, the eternal Brahmachari; My humble salutations to you, Oh Vayu Putra!! Sarvam Anjaneya mayam!!

Spread God's Love

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here